Хүний Нөөцийн Бодлогын Мэдэгдэл

Print PDF

ХАМРАХ ХҮРЭЭ

Энэхүү мэдэгдлээр Компанийн хүний нөөцийн бодлогын хүрээнд доорхи ажиллагааг зохицуулдаг болохоо илэрхийлж байна:

Хүний нөөцийн менежмент:  компанийн үйл ажиллагаа эрхлэн явуулахдаа ажиллагсадын, үүний дотор түр ажиллагсдын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал ба эрүүл ахуйн нөхцөлд онцгой анхаарал хандуулдаг. Үүнийг үйл ажиллагааныхаа хамгийн сайн заншил болгохоор ажилладаг. Үүнийг хэрэгжүүлэх нэг үндсэн чиглэл нь хүний нөөцийнхөө бодлогоор ажилтангуудаа урамшуулж, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах, өөрийгөө хөгжүүлэх амьжиргаагаа дээшлүүлэх боломжийг бий болгох явдал юм.    

 

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗАМ

Энэхүү бодлогын талаар Компанийн менежментийн багаас батласан төлөвлөгөөний дагуу сургалт зохион байгуулж аргазүйн удирдамж өгнө. Компанийн нийт ажиллагсад, үүний дотор түр ажилтангууд өөрийн ажил үүргийн хүрээнд Компаний Хүний Нөөцийн бодлогыг мөрдлөг болгон ажиллах ба Энэ бодлоготой зөрчилдсөн аливаа зөрчил тохиолдлуудыг өөрийн удирдах албан тушаалтан мэдэгдэнэ.

ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА

Удирдах албан тушаалтнууд нь, үүний дотор ерөнхий инженер нь энэ бодлоготой холбоотой мэдээллийг цуглуулах, тайлагнах, хянах, зөрчлийг арилгах ажилд идэвхитэй оролцох бөгөөд зөрчлийг арилгах шаардлагатай арга хэмжээнүүдийг компанийн удирдлагад танилцуулж хэрэгжүүлнэ.

Гадаргуугийн геофизикийн ажлын үйлчилгээ

Жи энд Ди Эс ХХК нь гадаргуугийн геофизикийн ажлын талбайн хэмжилт, мэдээлэл боловсруулалт, тайлалыг хийж гүйцэтгэдэг. Бид үйлчлүүлэгчдийнхээ хайгуулийн

  дэлгэрэнгүй...

Цооногийн геофизикийн ажил үйлчилгээ

Бид цооногийн хана орчмын түүний гүний дагуух цооногийн чулуулагийн физик шинж чанарыг каротажийн олон төрлийн хэмжилтээр бэхэлгээний яндантай 

дэлгэрэнгүй...

Геофизикийн зөвлөх үйлчилгээ

Жи энд Ди Эс ХХК нь эрчим хүчний болон ашигт малтмалын хайгуульд, байгаль орчины, геотехникийн, усны хайгуулийн ажилд болон уурхайн төлөвлөлтийн судалгааны ажлуудад.

 дэлгэрэнгүй...

Холбоо барих

"Жи энд Ди Эс" ХХК
АОС-7, Цагдаагийн гудамж, 2-р хороо Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол улс

Утас:        +976 - 7007 8008
Факс:       +976 - 7007 9009
Вэбсайт:   http://www.gds.mn